Právní služby

Naší prací je nalézt pro Vás řešení a ochránit Vaše práva.

Rodinné právo

Pomáháme Vám při řešení situací, které přináší sám život a které nejsou vždy jen veselé. Jsme tu od toho, abychom Vám pomohli zorientovat se v nové životní situaci a v možnostech, které jsou k dispozici.

 • rozvody
 • výživné
 • společné jmění manželů

Pracovní právo

Naši odborníci se o Vás v oblasti pracovního práva dobře postarají. Vědí, co dělají, a rychle Vás o tom přesvědčí.

 • pracovní smlouvy, další pracovněprávní dokumenty, pracovní řády a vnitřní předpisy
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • odměňování, odstupné, benefity a bonusy
 • ukončování pracovních poměrů
 • pracovní doba a její rozvržení, pracovní podmínky, odpovědnost zaměstnanců
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • pracovněprávní due diligence

Právní podpora obcí

Víme, že škála právních problémů, které řeší územní samosprávní celky, je velmi široká. To nás na této práci baví. Máme s tím zkušenosti a jsme v tom dobří.

 • komplexní právní poradenství pro chod obce
 • ochrana orgánů obce a jejich členů před trestněprávními postihy
 • poradenství obcím jako zadavateli veřejných zakázek
 • právní pomoc při jednání orgánů obce
 • právní podpora jednotlivých odborů

Startupy

Mít dobrý podnikatelský nápad je jistě to nejdůležitější. Neméně podstatné je ale dobře ho ochránit a nastavit správně strukturu a fungování nového podnikání. My víme, jak na to.

 • ochrana know-how zakladatelů, NDA smlouvy
 • založení společnosti a nastavení správné organizační struktury, SHA smlouvy
 • ochranné známky
 • nastavení vztahu s investorem

Nemovitosti

S vlastnictvím, užíváním a převody nemovitostí mohou být spojena četná úskalí. Společně je překonáme.

 • právní prověrka převodu nemovitých věcí
 • sepis smluv o převodu nemovitých věcí včetně podání na katastr nemovitostí
 • služby advokátní úchovy
 • právní poradenství a sepis smluv v oblasti nájemních vztahů, věcných břemen, SVJ apod.
 • právní poradenství a sepis smluv v oblasti zhotovování staveb nebo jejich částí

Korporace

Rozvíjíme Vaše plány. Naší prioritou je poskytnout Vám a Vaší společnosti právní podporu pro zajištění řádného chodu společnosti, a to rychle a účelně.

 • zakládání a změny korporací a úprava jejich poměrů
 • valné hromady a vnitřní předpisy společností
 • zvyšování či snižování základního kapitálu
 • příprava, vyjednávání a revize smluv v obchodním styku, příprava obchodních podmínek
 • právní podpora chodu a rozvoje korporace

Hazard a loterie

Specialisté naší kanceláře dlouhodobě poskytují právní poradenství v oblasti loterií a hazardních her. Jsme si vědomi specifických úskalí tohoto odvětví a pružně reagujeme na stupňující se požadavky kladené na toto odvětví.

.

 • Právní poradenství v oblasti loterií a hazardních her a AML zákona
 • Příprava smluvních dokumentů a podkladů pro provozování a povolení provozování
 • Příprava vnitřních předpisů a podkladů pro účely provozování dle zákonných požadavků
 • Zastupování v řízení před správními úřady a soudy ve správním soudnictví
 • Právní posouzení souladu provozování s právními předpisy

GDPR

Provedeme pro Vás analýzu zpracování osobních údajů a jeho soulad s GDPR.

 • analýza zpracování osobních údajů
 • analýza rizik a doporučení opatření k ochraně osobních údajů
 • zpracovatelské smlouvy, smluvní doložky a prohlášení k ochraně osobních údajů
 • nastavení vnitřních postupů a tvorba interních předpisů
 • doporučení k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR

Trestní řízení

Právní pomoc v oblasti trestního práva a obhajoba v trestním řízení je každodenní náplní odborníků naší kanceláře.

 • Obhajoba v trestním řízení před soudem i dalšími orgány činnými v trestním řízení
 • Posouzení trestněprávních následků konkrétních jednání
 • Příprava a podání trestního oznámení
 • Zastupování zájmů poškozeného v trestním řízení, uplatnění nároků poškozeného v adhezním řízení
 • Právní služby k užití alternativních způsobů ukončení trestního řízení

Řešení sporů

V životě každého jednotlivce nebo při fungování právnické osoby se vyskytnou situace, kdy je zapotřebí své zájmy chránit za použití právních prostředků. V takových situacích stojíme na Vaší straně a využijeme veškeré právní prostředky, abychom Váš zájem ochránili.

 • Poradenství v oblasti procesní strategie, řešení sporů ve všech oblastech práva
 • Právní poradenství v přípravné fázi řešení sporu i v průběhu soudního nebo rozhodčího řízení
 • Dlouhodobé zkušenosti s vymáháním pohledávek v nalézacím, exekučním i insolvenčním řízení
 • Právní poradenství pro smírné vyřešení sporu
 • Ochrana proti žalobám, prostředky obrany povinného v exekučním řízení

Správní právo

 • Zastupování v řízení u správních úřadů i u soudů ve správním soudnictví
 • Právní poradenství v oblasti přestupků
 • Stavební právo a jednání se stavebními úřady
 • Ochrana před neoprávněnými zásahy státních orgánů

Potřebujete pomoc? Neváhejte nás kontaktovat!

Dovolujeme si informovat klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dle povinnosti uložené tímto zákonem upozorňujeme klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu – www.cak.cz).