Respektujeme Vaše cíle a pomáháme Vám je naplnit. Nebojte se prosazovat svoje práva. Jsme tu pro Vás.

Dnešní doba klade vysoké nároky na rozhodování, ať už jde o běžné záležitosti všedního dne, nebo právní jednání uskutečňovaná jednou za dekádu. Vystupování v obchodních vztazích, uzavírání smluv, plnění smluv, nejistota v právech a povinnostech vůči jiným osobám, nesnadná komunikace se státními úřady nebo i běžné konflikty v mezilidských vztazích potkávají každého z nás. Jsme připraveni Vám po právní stránce se vším pomoci, aby Vaše rozhodnutí bylo pro Vás ideální a aby realizace Vašeho rozhodnutí proběhla dle Vašich představ. A pokud se objeví komplikace, můžete si být jisti, že Vám nabídneme řešení ušité na míru přímo Vašim potřebám, a to bez zbytečných prodlev. Jsme Vaším právním zázemím. Protože my problémy nevytváříme, my je řešíme.

Naši odborníci se o Vás v oblasti pracovního práva dobře postarají. Vědí, co dělají, a rychle Vás o tom přesvědčí.

pracovní smlouvy, další pracovněprávní dokumenty, pracovní řády a vnitřní předpisy

//

zastupování v pracovněprávních sporech

//

odměňování, odstupné, benefity a bonusy

//

ukončování pracovních poměrů

//

pracovní doba a její rozvržení, pracovní podmínky, odpovědnost zaměstnanců

//

pracovní úrazy a nemoci z povolání

//

pracovněprávní due diligence

číst více

Pomáháme Vám při řešení situací, které přináší sám život a které nejsou vždy jen veselé. Jsme tu od toho, abychom Vám pomohli zorientovat se v nové životní situaci a v možnostech, které jsou k dispozici.

rozvody

//

výživné

//

společné jmění manželů

číst více

Víme, že škála právních problémů, které řeší územní samosprávní celky, je velmi široká. To nás na této práci baví. Máme s tím zkušenosti a jsme v tom dobří.

komplexní právní poradenství pro chod obce

//

ochrana orgánů obce a jejich členů před trestněprávními postihy

//

poradenství obcím jako zadavateli veřejných zakázek

//

právní pomoc při jednání orgánů obce

//

právní podpora jednotlivých odborů

číst více

S vlastnictvím, užíváním a převody nemovitostí mohou být spojena četná úskalí. Společně je překonáme.

právní prověrka převodu nemovitých věcí

//

sepis smluv o převodu nemovitých věcí včetně podání na katastr nemovitostí

//

služby advokátní úchovy

//

právní poradenství a sepis smluv v oblasti nájemních vztahů, věcných břemen, SVJ apod.

//

právní poradenství a sepis smluv v oblasti zhotovování staveb nebo jejich částí

číst více

Mít dobrý podnikatelský nápad je jistě to nejdůležitější. Neméně podstatné je ale dobře ho ochránit a nastavit správně strukturu a fungování nového podnikání. My víme, jak na to.

Ochrana know-how zakladatelů, NDA smlouvy

//

Založení společnosti a nastavení správné organizační struktury, SHA smlouvy

//

Ochranné známky

//

Nastavení vztahu s investorem

číst více

Rozvíjíme Vaše plány. Naší prioritou je poskytnout Vám a Vaší společnosti právní podporu pro zajištění řádného chodu společnosti, a to rychle a účelně

 

zakládání a změny korporací a úprava jejich poměrů

// 

valné hromady a vnitřní předpisy společností

//

zvyšování či snižování základního kapitálu

//

příprava, vyjednávání a revize smluv v obchodním styku, příprava obchodních podmínek

//

právní podpora chodu a rozvoje korporace

číst více

Specialisté naší kanceláře dlouhodobě poskytují právní poradenství v oblasti loterií a hazardních her. Jsme si vědomi specifických úskalí tohoto odvětví a pružně reagujeme na stupňující se požadavky kladené na toto odvětví.

Právní poradenství v oblasti loterií a hazardních her a AML zákona

//

Příprava smluvních dokumentů a podkladů pro provozování a povolení provozování

//

Příprava vnitřních předpisů a podkladů pro účely provozování dle zákonných požadavků

//

Zastupování v řízení před správními úřady a soudy ve správním soudnictví

//

Právní posouzení souladu provozování s právními předpisy

číst více

Provedeme pro Vás analýzu zpracování osobních údajů a jeho soulad s GDPR.

Provedeme pro Vás analýzu zpracování osobních údajů a jeho soulad s GDPR.

// 

analýza rizik a doporučení opatření k ochraně osobních údajů

//

zpracovatelské smlouvy, smluvní doložky a prohlášení k ochraně osobních údajů

// 

nastavení vnitřních postupů a tvorba interních předpisů

//

doporučení k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR

číst více

 

Právní pomoc v oblasti trestního práva a obhajoba v trestním řízení je každodenní náplní odborníků naší kanceláře.

 

Obhajoba v trestním řízení před soudem i dalšími orgány činnými v trestním řízení

// 

Posouzení trestněprávních následků konkrétních jednání

//

Příprava a podání trestního oznámení

// 

Zastupování zájmů poškozeného v trestním řízení, uplatnění nároků poškozeného v adhezním řízení

//

Právní služby k užití alternativních způsobů ukončení trestního řízení

číst více

V životě každého jednotlivce nebo při fungování právnické osoby se vyskytnou situace, kdy je zapotřebí své zájmy chránit za použití právních prostředků. V takových situacích stojíme na Vaší straně a využijeme veškeré právní prostředky, abychom Váš zájem ochránili.

Poradenství v oblasti procesní strategie, řešení sporů ve všech oblastech práva

//

Právní poradenství v přípravné fázi řešení sporu i v průběhu soudního nebo rozhodčího řízení

//

Vymáhání pohledávek v nalézacím, exekučním i insolvenčním řízení

//

Právní poradenství pro smírné vyřešení sporu

//

Ochrana proti žalobám, prostředky obrany povinného v exekučním řízení

číst více

Zastupování v řízení u správních úřadů i u soudů ve správním soudnictví

// 

Právní poradenství v oblasti přestupků

//

Stavební právo a jednání se stavebními úřady

// 

Ochrana před neoprávněnými zásahy státních orgánů

číst více

Naši profesionálové

jsou zde pro Vás!

Neváhejte nás kontaktovat!

VOLF a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Jindřicha plachty 3163/28

150 00  Praha 5 (Anděl)

Tel.: +420 251 511 865

Mob.: +420 739 571 982

Fax: +420 318 628 288

E-mail: office@akvolf.cz