Právní služby

Obchodní právo:

 • závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv, návrhy řešení obchodních závazkových vztahů
 • vymáhání a správa pohledávek z obchodního styku včetně zastupování v soudních a exekučních řízeních
 • zakládání, vznik, změny, zrušení a zánik právnických osob, včetně organizace a pořádání valných hromad
 • zastupování v řízeních před živnostenskými úřady a obchodním rejstříkem
 • cenné papíry, směnky

Občanské právo:

 • závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv, návrhy řešení závazkových vztahů v režimu občanského zákoníku
 • nabývání a ochrana vlastnického práva
 • řešení spoluvlastnických vztahů a otázek souvisejících se společným jměním manželů (rozšíření, zúžení)
 • správa majetku
 • vztahy z odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení
 • bytové a nájemní právo
 • ochrana spotřebitele

Pracovní právo:

 • vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • úprava pracovněprávních a obdobných vztahů
 • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • sepis výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
 • poskytování právních rad při skončení pracovního poměru
 • zastupování klienta před soudy při pracovněprávních sporech
 • uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru

Rodinné právo:

 • právní řešení rozvodové situace
 • ochrana práv dítěte
 • úprava výchovy a výživy rodičů k dítěti
 • úprava styku rodiče s dítětem
 • výživné manžela
 • vypořádání společného jmění manželů (včetně jeho zúžení a rozšíření)
 • vypořádání bydlení pro dobu po rozvodu

Trestní právo:

 • obhajoba v trestním řízení (sepis všech druhů podání, opravných prostředků apod.)
 • sepis trestního oznámení
 • zastupování poškozeného v rámci trestního řízení a uplatnění jeho nároku v adhezním řízení

Nemovitosti:

 • převody vlastnictví nemovitostí, bytů
 • smlouvy o smlouvě budoucí, rezervační smlouvy
 • kupní smlouvy, nájemní smlouvy
 • advokátní úschova kupní ceny a listin
 • darovací smlouvy
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Zastupování před soudy, úřady a dalšími státními orgány:

 • občanskoprávní řízení
 • trestní řízení
 • řízení před katastrem nemovitostí
 • opatrovnické řízení
 • řízení před obchodním rejstříkem
 • rozhodčí řízení
 • insolvenční řízení
 • správní řízení