Pro fyzické osoby (občany)

Naše advokátní kancelář Vám ráda pomůže při právním řešení Vašich životních kroků a rozhodnutí a při nalezení právního východiska z mnohdy složitých situací. Jako příklad uvádíme nejčastější oblasti, kde bychom Vám mohli být prospěšní.

Pracovní právo

Není žádnou novinkou, že mít zaměstnání je pro většinu z nás jednou z nejdůležitějších věcí. Nejen proto, že nám přináší výdělek a tím zajišťuje existenci, ale i pro možnost seberealizace a pocit prospěšnosti. My Vám v této souvislosti můžeme poskytnout služby, které umocní Váš pocit právní jistoty a ochrání Vaše zákonem daná práva. Je realitou, že pracovní vztahy většina z nás uzavírá jen párkrát za život, proto je vhodné dbát na dobré nastavení pracovních podmínek a ochranu práv zaměstnance již v pracovní smlouvě. V této oblasti Vám tedy můžeme pomoci zejména takto:

 • úprava pracovněprávních a obdobných vztahů
 • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • sepis výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
 • poskytování právních rad při skončení pracovního poměru
 • zastupování před soudy při pracovněprávních sporech
 • uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru

Rodinné právo

Problematika rodinného práva patří k nejcitlivějším oblastem, kdy předmětem řešení bývají otázky, které se mnohdy dotýkají těch nejosobnějších stránek klientů a jejich životů. Členové naší kanceláře jsou schopni ke klientům přistupovat s osobním přístupem a s ohledem na delikátnost probíraných záležitostí. Zároveň však věříme, že můžeme přispět při právním řešení rodinných problémů jako tzv. nezúčastněná osoba bez osobní citové angažovanosti, což může být prospěšné pro nalezení racionálního řešení problému. Nabízíme Vám například tyto právní služby:

 • sepis tzv. předmanželských smluv
 • právní řešení rozvodové situace
 • ochrana práv dítěte
 • úprava výchovy a výživy rodičů k dítěti
 • úprava styku rodiče s dítětem
 • výživné manžela
 • vypořádání společného jmění manželů (včetně jeho zúžení a rozšíření)
 • vypořádání bydlení pro dobu po rozvodu

Občanské právo

V rámci občanského práva Vám můžeme nabídnout široké spektrum právních služeb dotýkajících se okruhů jako například bytové a nájemní právo, ochrana vlastnického práva, ochrana spotřebitele, smluvní vztahy, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, práva dědiců a jejich ochrana atd. Jedná se o typy vztahů a právních úkonů, se kterými přicházíme dennodenně do styku.

 • závazkové vztahy – revize, příprava a sepis smluv, návrhy řešení závazkových vztahů v režimu občanského zákoníku
 • řešení spoluvlastnických vztahů a otázek souvisejících se společným jměním manželů (rozšíření, zúžení)
 • nabývání a ochrana vlastnického práva, převody vlastnického práva
 • správa majetku
 • vztahy z odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení
 • bytové a nájemní právo – sepis nájemních smluv, výpovědí z nájmů bytů
 • ochrana spotřebitele

Nemovitosti

Nákup nemovitosti představuje pro většinu z nás důležitý životní krok a často splnění snu. Zároveň mnohdy investujeme do pořízení nemovitosti své celoživotní úspory a často musíme sáhnout i po hypotéčním úvěru, který znamená závazek na mnoho let. Minimálně z těchto důvodů bychom měli dbát maximální opatrnosti při uzavírání smluv v souvislosti s nabýváním ale i pozbýváním nemovitostí. My Vám můžeme pomoci například takto:

 • sepis či kontrola smlouvy o smlouvě budoucí, rezervační smlouvy
 • sepis či kontrola kupní smlouvy, nájemní smlouvy, zástavní smlouvy
 • kontrola hypotéčních smluv
 • advokátní úschova kupní ceny a listin
 • darovací smlouvy
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Trestní právo

Naše kancelář Vám může nabídnout služby z oblasti trestního práva, a to ať už se budete nacházet v pozici subjektu, proti kterému se trestní řízení vede, či subjektu, který je trestným činem poškozen. Naše služby mohou spočívat v tom, že:

 • Vás budeme obhajovat v trestním řízení
 • sepíšeme všechny druhy podání, opravných prostředků apod.
 • budeme se spolu s Vámi či za Vás účastnit na úkonech orgánů činných v trestním (policie i soudu)
 • sepíšeme trestní oznámení
 • zastoupíme Vás jako poškozeného v rámci trestního řízení a uplatníme v něm Váš nárok
 • uplatníme za Vás nárok na náhradu škody vůči státu z důvodu nezákonného vedení trestního stíhání